ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – PGM Consulting

1. Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος www.pgm-group.eu (στο εξής «Η Ιστοσελίδα») ,που ανήκει στην εταιρεία «PGM Consulting Μονοπρόσωπη IKE» , η οποία εδρεύει στον Δήμο Ασπροπύργου, θέση Δυο Πεύκα (εφεξής «Η Εταιρεία»), σας δίνει την δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με την Εταιρεία μας και τα προϊόντα μας. Κάθε πληροφορία ή στοιχείο που εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας υπόκεινται στους παρόντες ‘Όρους Χρήσης , όπως ισχύουν κάθε χρονική στιγμή.

Παρακαλούμε πολύ να διαβάσετε προσεκτικά τους ‘Όρους Χρήσης καθώς η χρήση της ιστοσελίδας υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση με αυτούς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους ‘Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει την χρήση της Ιστοσελίδας κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των τρέχων Όρων Χρήσης και παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείται αν δεν συμφωνείτε.

Η πρόσβαση, η περιήγηση και η χρήση της Ιστοσελίδας επιτρέπεται ρητά και απαρέγκλιτα σε ενήλικες.

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Στην Ιστοσελίδα μας περιέχονται κείμενα, εικόνες και βίντεο, φωτογραφίες, δεδομένα, εμπορικά σήματα, λογότυπα καθώς και κάθε άλλου είδους πληροφορία (στο εξής αναφερόμενα ως «Περιεχόμενο»), τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνές δικαίου.

Επιτρέπεται η χρήση του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας αποκλειστικά για προσωπική/ιδιωτική χρήση – μη εμπορικού – σκοπού. Δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα εμπορικής χρήσης επί της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου αυτής και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αλλαγή, δημοσίευση, προσαρμογή, μετάφραση και κάθε άλλη επεξεργασία του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που στο παρόν ή στο μέλλον αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αποτελούν δική τους πνευματική τους ιδιοκτησία. Η χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται κατά αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους δεν φέρει ουδεμία ευθύνη η Εταιρεία. Το περιεχόμενο, η ορθότητα, νομιμότητα και η γενικότερη ακρίβεια και ποιότητα των πληροφοριών αυτών των ιστοσελίδων καθώς και τα σφάλματα ή κακή λειτουργία τους και οπουδήποτε ζημιά των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση τους δεν βαραίνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρεία.

3. Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχουν ελεγχθεί και συγκεντρωθεί με την απαραίτητη προσοχή. Εντούτοις, μπορεί να περιέχονται ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη παρά την προσπάθεια της Εταιρείας όλες οι πληροφορίες να είναι πλήρεις, έγκυρες και ακριβείς. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τα διορθώνει κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. Ωστόσο η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, ενώ η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρεία δεν παρέχει οποιαδήποτε μορφή εγγύησης του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη η υποχρέωση ως προς την ασφάλεια αυτού.

Η Εταιρεία έχει καταβάλει, στο μέτρο του δυνατού, κάθε προσπάθεια για την προστασία της Ιστοσελίδας από κακόβουλο λογισμικό/ ιούς. Ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, επιγενόμενες ή παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές που ενδέχεται να προκύψουν από την χρήση ή αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν ευθύνεται η Εταιρεία ή οποιασδήποτε από τους υπαλλήλους, τους συμβούλους, τα διευθύνοντα στελέχη, τους αντιπροσώπους και οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την δημοσίευση της Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια, βλάβη ή ζημιά που προέρχεται από ή συνδέεται με την χρήση αυτής.

4. Συμπεριφορά Χρηστών

Η χρήση της Ιστοσελίδας οφείλει να γίνεται στο πλαίσιο που ορίζουν ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη με τρόπο που δεν περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση της από τρίτους. Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση του χρήστη στους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε επιπτώσεις σε άλλους χρήστες και να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στην Ιστοσελίδα. Ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε ζημιά που η ίδια υποστεί από παράνομες ή αντίθετες στους παρόντες Όρους Χρήσης και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

5. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι Όροι Χρήσης και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίηση ή προσθήκη επ’ αυτών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και την ερμηνεία των παρόντων όρων αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

6. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με την χρήση της Ιστοσελίδας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο info@pgm-group.eu